ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

(α) Η προβολή και διάδοση της Αυτοφροντίδας, ως κοινωνικοθεραπευτικού σχήματος που έχει προταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αυτοφροντίδα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι για να βελτιώσουν την υγεία τους και γενικότερα την ποιότητα ζωής τους, να προλάβουν ή και να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου προβλήματος υγείας και να υποστηρίξουν τον οργανισμό τους κατά την διάρκεια ή την ανάρρωση από κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αυτοφροντίδα όταν εφαρμόζεται υπεύθυνα επιτρέπει στον άνθρωπο να βελτιώσει και να διατηρήσει το επίπεδο υγείας του.

(β) Η ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σε σχέση με την Αυτοφροντίδα.

(γ) Η ενημέρωση και επιμόρφωση ατόμων σε σχέση με φυσικές μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Αυτοφροντίδα.

(δ) Η ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο των επιστημόνων υγείας στην ορθή εφαρμογή της Αυτοφροντίδας και την αγαστή συνεργασία τόσο του κοινού όσο και των συμβούλων αυτοφροντίδας, ως απαραίτητη προϋπόθεση διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

(ε) Η αναζήτηση τρόπων προώθησης και εφαρμογής όλων των ανωτέρω στην Ελλάδα και διεθνώς.

(στ) Η προώθηση της σπουδαιότητας της αυτοφροντίδας στην ζωή των ανθρώπων.

(ι) με τη διασφάλιση αγαστής συνεργασίας μεταξύ ιατρών και συμβούλων αυτοφροντίδας, πάντα με δεδομένο ότι Κύριος Φορέας προώθησης και φροντίδας της Υγείας είναι πρωτίστως οι ιατροί.

(ια) η αναγνώριση της ανάγκης συνεργασίας χωρίς δογματισμούς, κάθε φορέα που ασχολείται με την υγεία και την πρόληψη, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο.